Dienst in de ARKE: Fryske Tsjinst. Oppas, KND groep 1 t/m 8