De taken van de kerkenraad zijn samen te vatten als: richting geven en ruimte scheppen. Richting geven aan de kernfuncties en het profiel van de gemeente en ruimte scheppen in het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven in te zetten. Daartoe is een heldere structuur en organisatie nodig.

De structuur van de Kerkenraad van De Arke is als volgt:

 • Het Moderamen fungeert als agendacommissie en behandelt lopende zaken die geen uitstel kunnen dulden. Verder wordt beleidsvoorbereidend werk gedaan en getoetst wat we van plan zijn met betrekking tot het afgesproken beleid.
 • Het moderamen bestaat uit de voorzitter, scriba (secretaris), wijkpredikant, kerkrentmeester en vertegenwoordigers van diaconie en pastoraat.
 • Het moderamen vergadert maandelijks op een woensdagavond (zie kalender voor de data). Vanaf 19.00 uur is er “spreekuur”: gelegenheid om zaken aan de orde te stellen die beter mondeling dan schriftelijk besproken kunnen worden. De data kun je vinden op de kalender.

 

Wijkkerkenraad:

 • De WKR vergadert maandelijks met afgevaardigden uit de diverse geledingen. De voortgang van activiteiten en bijzonderheden van de gemeente worden besproken, taken verdeeld en acties ondernomen. In de Arkenieuws wordt maandelijks in de rubriek “Van de voorzitter….” kort verslag gedaan van wat er speelt.
 • De WKR bestaat uit alle ouderlingen en diakenen, ook de ‘blokouderlingen en blokdiakenen’ en de ambtsdragers met een speciale taak voor de bewoners van de Warrenhove, het Sûderhiem, de serviceflat aan de Kennedylaan en de woonvorm aan de Lauwers en de overige ambtsdragers.

Nieuw ingekomen
Eén keer per jaar in september wordt er in De Arke een avond georganiseerd voor nieuw ingekomenen. Je kunt dan o.a. kennis maken met de predikant en kerkelijk werker en je krijgt informatie over het dagelijks reilen en zeilen in De Arke.

Hoe blijf je op de hoogte?
Communicatie blijft lastig, immers iedereen heeft andere voorkeuren. De Arke heeft daarom diverse communicatiekanalen zowel op papier als digitaal.

  1. Deze website: alle nieuwsitems worden hierop genoemd. Vanwege privacyredenen worden de namen van zieke gemeenteleden niet vermeld.
  2. De Arkenieuws: verschijnt één keer per maand en iedereen kan deze nieuwsbrief gratis ontvangen. Het bevat onder andere nieuws van de voorzitter van de functionele kerkenraad, nieuws voor jeugd en jongeren, nieuws van de predikant en kerkelijk werker. Daarnaast staan de kerkdiensten er in en een korte activiteitenkalender.
   Arkenieuwsgierig? Meld je nu aan via nieuws@arkedrachten.nl. Kopij kun je via email aanleveren
   Contactgegevens:
   E: nieuws@arkedrachten.nl
  3. De Geandewei, het kerkblad in de brievenbus, verschijnt als regel één keer per twee weken en is bestemd voor de gehele Protestantse Gemeente in Drachten. Kerkdiensten en berichten van diverse aard worden hierin opgenomen. De berichten over De Arke vind je terug onder ‘Drachten-West’. Aanleveren van kopij kan door het sturen van een email naar west.kopij@pgdrachten.nl. Je kunt je bericht als bijlage in Word (lettertype Arial 10 punten) meesturen. Ook een eventuele foto kan als bijlage aangeleverd worden. Heb je klachten over de bezorging dan kun je contact opnemen:
   1. voor de Drait, Park Suyderwijk, de Morra en de Sanding met:
    Dhr. J. van Panhuis
    T: 0512-518 434
   2. voor de Trisken en Himsterhout met:
    Dhr. Jan Aartsma
    T: 0512-776 055

Alle laatste nieuws over activiteiten wordt hier vermeld en is hier terug te vinden. De zoekfunctie kan je verder helpen en kun je iets niet vinden, kun je contact opnemen met:

Karla Marinus
E: voorzitter@arkedrachten.nl
T: 06-1760 6358