Hoog in ons vaandel staat het pastoraat, waarin wij omzien naar elkaar. Voor pastoraal bezoek zijn diverse mogelijkheden:

 • door contact op te nemen met ons Centraal Pastoraal Aanspreekpunt:
  T: 06 1339 7495
  E: pastoraat@arkedrachten.nl
 • dinsdagochtend naar het inloopspreekuur van 10.00-11.30 uur

De predikant en de kerkelijk werker zijn in het bijzonder werkzaam in persoonlijke begeleiding bij ziekte, rouw, crisisverwerking, huwelijks- en gezinsmoeilijkheden, en levens- en geloofsvragen, uiteraard voor zover dat door gemeenteleden verlangd wordt. Indien nodig of gewenst zijn zij behulpzaam bij het zoeken van andere vormen van hulp en begeleiding binnen of buiten de gemeente.

Contact:

Ds. Jurgen van den Herik

Ds. Jurgen van den Herik is predikant van De Arke. De focus van Jurgen van den Herik ligt op de erediensten, catechese maar ook  het pastoraat Er is op dinsdagochtend...

Lees verder

Rudie Koetje

Rudie Koetje-van der Berg is kerkelijk werker van De Arke. Haar focus ligt allereerst op het pastoraat, maar daarnaast doet ze ook mee aan erediensten, zoals Geestdriftdienst en de diensten in...

Lees verder

Centraal Pastoraal Aanspreekpunt (CPA)

De Arke heeft vraag-gestuurd pastoraat; dit houdt in dat je pastoraal bezoek voor jezelf kunt aanvragen maar ook voor iemand anders. Overleg je dat wel met diegene waarvoor je bezoek aanvraagt? Karla...

Lees verder

Wij ontvangen graag bericht:

 • als je gezin door geboorte of anderszins wordt uitgebreid;
 • als er een sterfgeval in je eigen gezin of in de familie is;
 • bij ernstige of langdurige ziekte en of opname in het ziekenhuis;
 • bij verhuizing binnen de (kerkelijke) gemeente;
 • bij huwelijk en andere jubilea.

Wijkcontact
De contactpersonen zijn – samen met de ouderlingen en diakenen – in het bijzonder actief in het bezoekwerk in de wijk. Zij zijn in feite ‘de ogen en oren’ in de wijk. Verder verzorgen de teams nog:

 • de bezorging van de bloemen uit De Arke naar zieken in de wijk;
 • de verspreiding van het kerkblad;
 • de bezorging van de kerstattentie;
 • indien nodig de inschakeling van de vrijwilligershulpdienst;
 • medewerking aan het organiseren van ontmoetingsavonden van de blokken.

Bijzondere bezoekmedewerkers
De wijk kent een klein team van bijzondere bezoekmedewerkers. Deze geven aan een aantal gemeenteleden extra ondersteuning en begeleiding in verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden. Dit kan van allerlei aard zijn. Het werk wordt in overleg met de predikant en de kerkelijk werker uitgevoerd.

Ouderenpastoraat Warrenhove, Sûderhiem, J.F. Kennedylaan en de Lauwers.
Een aantal ouderlingen en contactpersonen van Drachten-West verzorgt het ouderenpastoraat in bovengenoemde tehuizen. Mevrouw Tineke Bosma is hier de kerkelijk werker en contactpersoon.
Eén keer per maand, afwisselend op zondag- en vrijdagmiddag, wordt er een kerkdienst gehouden in het Restaurant van de Warrenhove. De bewoners die lid zijn van de PKN worden regelmatig bezocht net als een aantal gastleden. Ook worden er zieken- en verjaardagsbezoeken gebracht.

Contactgegevens:

Tineke Bosma
T: 0519 – 220 592
E: t.bosma2@knid.nl

Pastoraat Talant
Met de bewoners van Talant wordt regelmatig contact onderhouden. Een aantal bewoners komt regelmatig in de kerkdiensten. Tevens worden er zieken- en verjaardagsbezoeken gebracht en op de afdelingen van bewoners die de kerkdiensten bijwonen, wordt regelmatig een gespreksbijbeluurtje gehouden.
Mocht je ook in de gelegenheid zijn bewoners van Talant naar de kerk te rijden dan kun je je melden via onderstaand emailadres.

Contactgegevens:

Wilma van der Meulen
T: 0512-752 655
E: talant@arkedrachten.nl